Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

Porównywarka ubezpieczeń na życie

Interesuje mnie ubezpieczenie:
Indywidualne
Grupowe
Ubezpieczenie dla:
Siebie
Siebie i kogoś
Orientacyjna suma ubezpieczenia:

200 000 zł

Słownik

Agent ubezpieczeniowy

Przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego, który prezentuje i sprzedaje polisy oraz prowadzi obsługę klienta w imieniu danego ubezpieczyciela. Jego działalność wymaga wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE), od dnia 19 września 2006 r. - Komisję Nadzoru Finansowego, a wynagrodzenie ma charakter prowizyjny.

Ankieta zdrowotna (wniosek medyczny)

Kwestionariusz dotyczący aktualnego stanu zdrowia oraz historii przebytych chorób wypełniany przez osobę składającą wniosek o ubezpieczenie na życie. Jest podstawą do wyceny wielkości składki ubezpieczeniowej.

Całkowite trwałe inwalidztwo

Całkowita i trwała niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zawodowej, powstała na skutek wypadku lub choroby przez okres określony w OWU.

Czas trwania umowy

Może być nieokreślony lub określony - wtedy na ogół oznaczony jest w miesiącach albo latach, a kończący wraz z upływem ostatniego dnia wyznaczonego w umowie ubezpieczenia. W większości rodzajów umów jej ważność wtedy wygasa, choć niektóre rodzaje polis są przedłużane automatycznie.

Częściowe trwałe inwalidztwo

Utrata na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby organów wymienionych w odpowiednich OWU lub całkowita utrata funkcji w tych organach.

Dodatkowe opcje ubezpieczenia

Do podstawowego zakresu ubezpieczenia np. ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego można dodatkowo wykupić rozszerzony zakres ochrony np. śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, niezdolność do pracy. Każde towarzystwo samo określa dostępne opcje i możliwości związane z rozszerzeniem umowy.

Grupowe ubezpieczenia

Taki rodzaj ubezpieczenia, w którym stroną ubezpieczaną jest grupa osób, najczęściej praktykowane w zakładach pracy. Dotyczy ubezpieczeń na wypadek śmierci, następstw nieszczęśliwych wypadków wraz z dodatkowymi opcjami.

Indeksacja składki

Indeksacja składki to inaczej waloryzacja; coroczne podwyższanie składki ubezpieczenia i/lub sumy ubezpieczenia o wskaźnik inflacji.

Kwota wykupu

Kwota wykupu - kwota, którą zakład ubezpieczeniowy wypłaca osobie posiadającej długoterminową polisę na życie, w momencie, gdy rezygnuje ona z dalszej ochrony towarzystwa.

Ochrona tymczasowa

Stosowana w ubezpieczeniach na życie, zaczyna obowiązywać następnego dnia od złożenia wniosku ubezpieczeniowego i wpłacenia pierwszej składki, zazwyczaj nie dłużej niż 60 dni, nie później niż do dnia objęcia ochroną właściwą zdefiniowaną w polisie ubezpieczeniowej.

Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego
 
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego to śmierć ubezpieczonego, która nastąpiła na skutek nieszczęśliwego wypadku i miała miejsce w okresie odpowiedzialności towarzystwa z tytułu umowy dodatkowej.

Ogólne warunki ubezpieczeń

W skrócie OWU; element umowy ubezpieczenia, przepisy określające przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowania lub świadczenia, regulujące prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, jak również sposób zawierania umów oraz zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Polisa

Dokument wystawiony przez zakład ubezpieczeń, potwierdzający fakt zawarcia umowy. Zakład ma obowiązek zawrzeć w polisie informacje, na jakich warunkach dana umowa została zawarta.

Rekonwalescencja

Rekonwalescencja – nieprzerwany proces powrotu do zdrowia po przebytej ciężkiej chorobie, zabiegu chirurgicznym, operacji lub poważnym urazie.

Renta ubezpieczeniowa
 
Czym jest renta ubezpieczeniowa? Renta ubezpieczeniowa to jedno ze świadczeń pieniężnych, przysługujące osobie poszkodowanej w wypadku.

Rocznica polisy

Każda kolejna rocznica daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Zwykle tego dnia podnoszone są składki i suma ubezpieczenia (indeksacja).

Rok polisowy

Każdy rok trwania polisy, licząc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia (lub rocznicy podpisania), do dnia poprzedzającego rocznicę polisy.

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Może nastąpić z różnych przyczyn: zakończenia czasu trwania ubezpieczenia, nieopłacenia składki w terminie, śmierci ubezpieczonego, odstąpienia od umowy, wykupu ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia

Ustalona w umowie ubezpieczenia kwota pieniężna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody poniesione przez ubezpieczonego.

Składka regularna

Suma pieniędzy wypłacana ubezpieczycielowi, częstotliwość jej płacenia jest określona w polisie (najczęściej: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie).

Składka jednorazowa

Jednorazowa wpłata kwoty, jaką zobowiązany jest zapłacić ubezpieczający zakładowi ubezpieczeń za cały okres ubezpieczenia.

Świadczenie

Kwota, którą zakład ubezpieczeń wypłaca w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczonego określonego w polisie.

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Występujące u ubezpieczonego trwałe uszkodzenie narządu lub organu, które powoduje upośledzenie jego czynności.

Ubezpieczający

Strona umowy ubezpieczenia, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem i zobowiązuje się do uiszczania składki ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie bezskładkowe

Umowa ubezpieczenia, dla której Ubezpieczający zaprzestał opłacania składek, a nie złoży wniosku o wypłatę wartości wykupu. W wyniku takiego przekształcenia Ubezpieczający zwolniony jest z obowiązku opłacania składek, zaś suma ubezpieczenia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, bądź suma ubezpieczenia jest utrzymana na dotychczasowej wysokości, a koszty funkcjonowania polisy i koszty ryzyka są pobierane z wartości polis - a ochrona trwa do wyczerpania wartości polisy. Równocześnie wygasają wszystkie ochrony ubezpieczeniowe zawarte w ramach umów dodatkowych.

Ubezpieczenie na życie

Rodzaj ubezpieczenia, które przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwo finansowe członkom rodziny ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. W takim przypadku towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty uposażonym jednorazowego świadczenia lub renty

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

Forma inwestowania kapitału w celu pomnażania oszczędności wpłaconych przez klienta. Sam ubezpieczony decyduje o wyborze rodzaju ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego i procencie składki przeznaczonej do inwestowania.

Ubezpieczony

Osoba fizyczna wymieniona imiennie w umowie ubezpieczeniowej, na rzecz której zawarto polisę.

Uposażony

Uposażony - inaczej beneficjent; osoba uprawniona przez Ubezpieczonego, której zostanie wypłacone świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Uposażony zastępczy

Osoba wskazana we wniosku przez ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, w przypadku, śmierci ubezpieczonego i uposażonego przed wystąpieniem tego zdarzenia.

Umowa ubezpieczenia

Umowa, na mocy, której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w przypadku zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie, natomiast ubezpieczający zobowiązuje się opłacać składkę ubezpieczeniową

Wartość wykupu

Część wpłaconych w formie składek środków finansowych, która jest ustalona w umowie zwaracana ubezpieczającemu w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed terminem zakończenia umowy.

Wykup ubezpieczenia

Sytuacja, w której towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca ubezpieczającemu część wpłaconych w formie składek środków finansowych, która jest ustalona w umowie (wartość wykupu). Wykupu ubezpieczenia dokonuje się w przypadku rezygnacji przed terminem zakończenia umowy ubezpieczenia. Wykup ubezpieczenia jest możliwy zwykle po 2 - 3 latach od początku umowy w zależności od rodzaju ubezpieczenia.

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Zdarzenia, szkody, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności i w związku z tym nie wypłaca odszkodowania.

Zakład ubezpieczeń

Inaczej towarzystwo ubezpieczeń, ubezpieczyciel, asekurator
podmiot funkcjonujący w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń na podstawie zezwolenia Ministra Finansów.

Zadośćuczynienie
 
Zadośćuczynienie – w prawie polskim (Kodeks cywilny) jest to sposób wyrównania szkody niemajątkowej, który ma stanowić rekompensatę za doznaną krzywdę.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej
 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej – zbiór zdarzeń wymienionych w umowie ubezpieczeniowej, za które ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność.

Źródło słownika: https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/slownik/0.html

 • Ubezpieczenie na życie - POLISA-ŻYCIE
 • Ubezpieczenie na życie - PREVOIR
 • Ubezpieczenie na życie - COMPENSA Życie
 • Ubezpieczenie na życie - EUROPA Życie
 • Ubezpieczenie na życie - UNUM
 • Ubezpieczenie na życie - WARTA Życie
 • Ubezpieczenie na życie - CARDIF
 • Ubezpieczenie na życie - LINK4 Life
 • Ubezpieczenie na życie - Gothaer
 • Ubezpieczenie na życie - ALLIANZ Życie
 • Ubezpieczenie na życie - UNIQA
 • Ubezpieczenie na życie - Nationale Nederlanden
 • Ubezpieczenie na życie - HDI-GERLING Życie
 • Ubezpieczenie na życie - CONCORDIA Życie
 • Ubezpieczenie na życie - SIGNAL IDUNA Życia
 • Ubezpieczenie na życie - MACIF Życie
 • Ubezpieczenie na życie - AEGON Życie
 • Ubezpieczenie na życie - METLIFE
X
witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź